Kampinos, dn. 03.01.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług fizjoterapii w Klubie „Senior+” w Kampinosie

 1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie
ul. Szkolna 2 A
05 – 085 Kampinos
Adres e-mail: opieka@kampinos.pl

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych
 3. Określenie przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie średnio 16 godzin miesięcznie, w skali roku 192 godziny zajęć fizjoterapeutycznych (indywidualne i grupowe) dla seniorów – uczestników Klubu „Senior+” w Kampinosie A, 30 A , 05 – 085 Kampinos.

Zajęcia z fizjoterapeutą mają na celu ogólną poprawę kondycji ruchowej, zmniejszenie bądź likwidację dolegliwości bólowych, utrzymanie bądź poprawę sprawności i wydolności organizmu, minimalizowanie ryzyka upadków, wspomaganie samodzielności, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia).

 • Termin wykonania zamówienia styczeń 2022 r.- grudzień 2022 r.
 • Forma płatności: faktura VAT
 • Obowiązki Wykonawcy usługi

– Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, precyzującej zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin.
– Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług.
– Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług.

7.Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  a) odpis dokumentu ukończenia szkoły w zawodzie fizjoterapeuty,
  b) odpisy posiadanych przez Wykonawcę referencji.
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – załącznik nr 2 do oferty
 2. Rozliczenie za świadczone usługi

Rozliczenie odbywa się co miesiąc na podstawie faktury oraz prowadzonej ewidencji zajęć, w której Wykonawca wpisuje ilość faktycznie wykonanych godzin.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej na Formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  3. Warunki formalne sporządzenia oferty:
  A. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  B. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu wskazaną /e w dokumencie upoważniającym do reprezentacji (pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, wydruk z KRS, CEIDG, wyciąg/zaświadczenie z właściwego rejestru).
  C.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  D. Wszelkie poprawki, skreślenia itp. naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty i opatrzone datą.
  4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej nienaruszonej kopercie.
  Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana w następującym sposób:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie

„ŚWIADCZENIE ZAJĘĆ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH DLA SENIORÓW

UCZESTNIKÓW KLUBU „SENIOR +”  W KAMPINOSIE”

i zawierać adres Wykonawcy.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 2. Oferty należy składać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos w terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 10.00
  2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 2 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
  3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 3. Opis sposobu obliczania ceny oferty
 4. Wykonawca poda cenę oferty w PLN cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym wraz z podatkiem VAT.
  2. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
  4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
  5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną cyfrowo i słownie za poprawną uznaje się wpisaną słownie.
  7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
 6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert
 7. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  – najniższa cena za godzinę usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 100%

VII. Ogłoszenie wyników postępowania lub unieważnienie postępowania

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku:
  -gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  –  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie ul. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos (dalej: OPS w Kampinosie); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email opieka@kampinos.pl
Administrator – OPS w Kampinosie wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie ul. Szkolna 2 A, 05-085 Kampinos, lub poprzez email opieka@kampinos.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. ”Świadczenie usługi fizjoterapii w Klubie „Senior+” w Kampinosie”.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Staniszewska, tel. 22 725 00 05, e-mail: opieka@kampinos.pl

 

Beata Rutkowska                                                                                                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kampinosie

Dokumenty do pobrania:

zalacznik-nr-1_zapytanie_ofertowe

zalacznik-nr-2_zapytanie_ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

You May Also Like