Wyższe kryteria obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej:776 zł (wzrost o  11%),
  • dla osoby w rodzinie: 600 zł (wzrost o  14%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł (wzrost o  11%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

            kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);

            kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o  5%);

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1837 zł (wzrost o 4%);
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

 

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 roku

You May Also Like