Klienci pomocy społecznej mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 1. Świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały,
  • zasiłek okresowy,
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
 2. Świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna,
  • bilet kredytowany,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • pomoc rzeczowa,
  • sprawienie pogrzebu,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa,
  • schronienie,
  • posiłek,
  • niezbędne ubranie,
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • pobyt w domach pomocy społecznej.

Wymienione rodzaje pomocy, z wyjątkiem pracy socjalnej, poradnictwa i interwencji kryzysowej przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej. Od każdej decyzji służy prawo wniesienia odwołania.

 1. Asystent rodziny
  Termin „asystent”pochodzi od słowa „asysta”,które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do których należy m. im.:

  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta.

 

Zapraszamy do współpracy rodziny wspierające!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie  w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi).

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodziny te pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci oraz tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
 • pomocą dzieciom w nauce;
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

 

FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.  Oznacza to, że z pomocy żywnościowej będą mogły skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych .

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 jest otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

w roku 2020 skorzystało z pomocy żywnościowej około 150 osób, w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale chore i samotne. Przekazano wiele artykułów spożywczych w tym: makaron, powidła śliwkowe, mleko, koncentrat pomidorowy, marchewkę z groszkiem, ryby w oleju, konserwy wieprzowe i drobiowe, olej itp. Pracownicy socjalni dostarczali żywność także w związku z pandemią COVID – 19.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.