Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoba z niepełnosprawnością może dokonać  samodzielnego wyboru osoby asystenta osobistego, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. została wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024.
 4. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ww. Programu, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – Gmina Kampinos otrzymała na ten cel kwotę 90 335,00 zł.. Adresaci programu nie ponoszą kosztów związanych z pomocą asystenta. Program będzie realizowany na terenie gminy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

„Nie nowotworom u dzieci” badania profilaktyczne w Gminie Kampinos

Dzięki współpracy Wójta Gminy Kampinos z Fundacją Ronalda McDonalda, w dniu 11 listopada 2023 roku, na terenie gminy zostały zorganizowane badania profilaktyczne dotyczące zapobieganiu nowotworom. Badania były dedykowane dzieciom w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Udało się przebadać 65 dzieci. Nowotwory dziecięce znacznie różnią się od tych, które, występują u osób dorosłych. Objawy nowotworu u dziecka są często niecharakterystyczne i mogą występować, także w innych chorobach. Zmiany nowotworowe u dzieci mają bardzo dużą dynamikę. Dzięki badaniom profilaktycznym i szybkiemu rozpoznaniu zwiększa się szansa na całkowite wyleczenie małego pacjenta. Badanie przeprowadzili lekarze specjaliści ze Szpitala Klinicznego z Warszawy, dokładnie omawiali i opisywali każdy przypadek, wykonując badanie USG jamy brzusznej. Wszelkie kwestie organizacyjne oraz pomoc rodzicom przy dzieciach podczas badań, zabezpieczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, w formie wolontariatu.

 

Święto Seniorów w Kampinosie

„Dzień Seniora to szczególne święto – ludzi starszych – którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.
Ta tradycja święta seniorów, ma bardzo długą historię w naszej gminie, bo sięga lat osiemdziesiątych co dokumentowane jest w kronice od 2003 r. Tegoroczna uroczystość odbyła się w czwartek 19 października 2023 roku. Rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kampinosie. Dalsza część spotkania miała miejsce we „Dworze pod Kasztanowcami” w Wiejcy. Tego szczególnego dnia, płynęły gorące życzenia od zaproszonych gości. Wszystkim seniorom życzono długich lat życia w dobrym zdrowiu, spędzonych w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń. Od samego początku spotkania salę wypełniły największe przeboje biesiady polskiej w wykonaniu zespołu muzycznego. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, serdecznej i sympatycznej atmosferze. Seniorzy tańczyli, śpiewali i bawili się do późnych godzin popołudniowych. W tym roku w „Dniu Seniora”  mieliśmy przyjemność gościć około 150 osób, a wspólnie spędzone chwile zostały uwiecznione na pamiątkowych fotografiach.

Wyjazd integracyjny seniorów do Krynicy Morskiej

W dniach od 24 września do 1 października 2023 r. odbył się wyjazd integracyjny seniorów z Gminy Kampinos do Krynicy Morskiej. Krynica to miasto położone na Mierzei Wiślanej między Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym. Warunki i nietypowość tego miasta sprawiają, że staje się ono wspaniałym miejscem do wypoczynku, szczególnie na jesieni. Bogactwo ptaków i roślin oraz duża zawartość jodu w powietrzu sprawia, że wypoczynek seniorów stał się wyjątkowo relaksacyjny. Było też wiele możliwości do zwiedzania atrakcji turystycznych. Seniorzy zwiedzili wyjątkowe miejsca w Krynicy: latarnię morską, wierzę ornitologiczną na Górze Pirata oraz największe wydmy w Polsce – Wielbłądzi Garb, czy Bezleśną Wydmę Szarą w Piaskach. Ciekawostką jest fakt, że Krynica Morska to jedyna w Polce miejscowość, w której ulica zaczerpnęła nazwę pochodzącą od programu telewizyjnego – słynnego „Teleexpressu”. Dodatkowo była także możliwość odwiedzenia okolicznych miast: Gdańska oraz Fromborka. Wspaniała pogoda spowodowała że większość czasu seniorzy spędzili na plaży spacerując i korzystając z ostatnich ciepłych promieni słońca. Wspólnie spędzony czas zaowocował nowymi przyjaźniami oraz niezwykłymi klimatycznymi chwilami. Seniorzy dziękują Pani Monice Ciurzyńskiej Wójtowi Gminy Kampinos oraz Panu Janowi Żychlińskiemu Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego za pokrycie kosztów przejazdu.

 

Informacja o świadczeniu wspierającym oraz o zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie informuje o zmianach w przepisach dotyczących świadczeń dla osób z niepełnosprawnością.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

– wprowadzenie do systemu nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego.

Dla osób z największą potrzebą  wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością od 18 roku życia. Celem tego świadczenia jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Wysokość świadczenia powiązana została z wymiarem renty socjalnej. O jego wysokości będzie decydować m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem czy jej wiek (określane punktowo). Zgodnie z ustawą, kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej, która wynosi obecnie 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Ile wyniesie świadczenie wspierające?

Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych maksymalnie na 7 lat.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości:

 • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.
 • 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów,
 • 120 proc. renty socjalnej – na poziomie od 85 do 89 punktów,
 • 80 proc. renty socjalnej – na poziomie od 80 do 84 punktów,
 • 60 proc. renty socjalnej – na poziomie od 75 do 79 punktów,
 • 40 proc. renty socjalnej – na poziomie od 70 do 74 punktów.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wiek. Będzie w tym pomocny kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania określonych czynności przez osobę ubiegającą się o ŚW oraz skala oceny poziomu potrzeby wsparcia. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opiekunom, którzy nie podejmą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującemu i gospodarującemu. Warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; co istotne ww. ubezpieczeniami będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń opiekuńczych warunkiem jest jednak  wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami otrzymującą świadczenie wspierające oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS). Ustawa daje również możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego. Ponadto planowane jest uruchomienie programu aktywizacji zawodowej dla opiekunów, którzy pobierali ww. świadczenia opiekuńcze.

Zgodnie z ustawą, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej, niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym – świadczenie na nowych zasadach.

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku:

– będzie przysługiwać  wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia

– uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej –  oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,

– od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno.

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych. Ustawa zachowuje prawa nabyte, czyli wszystkie osoby pobierające dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, będą mogły pozostać w starym systemie, obowiązującym obecnie. Takie osoby pozostaną w starym systemie, jeśli tak zdecydują, również z dniem nabycia każdego kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności. To oznacza również, że pozostaną w nim na obecnie obowiązujących zasadach, czyli np. pobierający świadczenia pielęgnacyjne nadal nie będą mogli do nich dorabiać.

Uwaga: osoba która pobiera obecnie świadczenie pielęgnacyjne i sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.).

Uwaga: świadczenie pielęgnacyjne przyznane na zasadach dotychczasowych nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego. Ustawa przewiduje zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.