Ogłoszenie o naborze: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

 1.Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos

Określenie stanowiska pracy:

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych, w wymiarze całego etatu. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy (preferowane doświadczenie w administracji publicznej);
 6. znajomość obsługi komputera oraz dobra znajomość programu komputerowego MS Office,
 7. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 8. nieposzlakowana opinia
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.                                                                    Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analizy dokumentów
 2. bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 3. systematyczność i terminowość;
 4. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. mile widziane doświadczenie w pracy w świadczeniach rodzinnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa z wychowaniu dzieci (z późn. zm.);
 2. realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (z późn. zm.);
 3. realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( z poźn. zm.);
 4. realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (z późn. zm.);
 5. realizowanie zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( z późn. zm.);
 6. obsługa programu Emp@tia;
 7. realizacja zadań z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 8. prowadzenie bazy danych TOP-TEAM;
 9. przygotowywanie projektów pism i decyzji administracyjnych;
 10. prowadzenie korespondencji;
 11. prowadzenie sprawozdawczości                                                                                                                                     Wymagane dokumenty:
 12. list motywacyjny;
 13. CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy);
 14. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 15. kserokopia świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu);
 16. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 17. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 18. podpisane oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobow

Warunki pracy na stanowisku:

 Praca wykonywana będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie,

 1. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Kampinosie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne winny być własnoręcznie podpisane. Należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2 A, 05 – 085 Kampinos z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych” do dnia 16.08.2021 roku do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów Ośrodek nie odsyła. Kandydat może je odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzega się prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dostępne w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakładce „Nabór”.

Kampinos, dn. 02.08.2021 r.

                                                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                  /-/ Beata Rutkowska 

 

„Lepsze jutro – szkolenia wolontariuszy wspierających osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępienne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lepsze jutro – szkolenia wolontariuszy wspierających osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępienne” realizowanym przez Fundację „Humanum Est”

W ramach projektu planowane jest profesjonalne szkolenie (warsztaty i wykłady) wolontariuszy z zakresu świadczenia osobom starszym usług opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia psychiczne.

Szkolenia, warsztaty dla wolontariuszy będą obejmowały wykłady i warsztaty w wymiarze 5 oraz 25 godzin dla każdego uczestnika. Tematyka będzie obejmowała edukację praktycznej opieki osób starszych w środowiskach domowych.

Wykłady będą dotyczyły aspektów związanych z zapewnieniem opieki osobom starszym w tym osobom chorującym na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia psychiczne, kontaktów podopiecznego z otoczeniem takich jak: umiejętność zachęcania do aktywności fizycznej i intelektualnej, sprawnego wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Zajęcia warsztatowe będą dotyczyły zaspokajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznego takich jak: wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przygotowywania posiłków według diety zaleconej przez lekarza oraz karmienie podopiecznego, profesjonalnej opieki higienicznej, zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym odpowiednie dawkowanie laków, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących stanu zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).

Wszystkie działania będą odbywały się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przewidywany termin rozpoczęcia działań to sierpień/ wrzesień 2021r.

Zapisów i dodatkowych informacji na temat projektu udzielają Agnieszka Tempczyk i Magdalena Bartosik (22) 733 72 51.

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 

Szczegóły realizacji programu „Dobry start” (tzw. 300 +)

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada w ZUS tylko droga elektroniczną:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu emaptia.mpips.gov.pl

Do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Pruszkowie:

– w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00

– od wtorku, w godz. 8.00 – 15.00

Pracownicy Sali Obsługi klientów oraz pracownicy obsługujący e-wizyty będą Państwa wspierać „krok po kroku” w rejestracji profilu na PUE oraz wypełnieniu wniosku „300 +”.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z dyżurów telefonicznych na temat Platformy Usług Elektronicznych oraz Programu „Dobry Start”.

Dyżury będą dostępne w godz. 9.00 – 10.00 pod nr telefonu 22 770 53 25, w terminach:

– 02.07.2021 r.

– 07.07.2021 r.

– 27.07.2021 r.