Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży ,drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

  1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej .
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia , wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku ustanowiono wieloletni program osłonowy  „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta kierowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Istotnym elementem programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym;
  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Wszelkie osoby zainteresowane pokrywaniem kosztów posiłków dla dziecka w szkole prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.