Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – to społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składa się z przez zespołu ludzi, którzy realizują zadania w/w ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Zadania GKRPA:

  1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej;
  2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy;
  3. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu;
  4. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
  5. Spotkania członków GKRPA z osobami z problemem alkoholowym w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.30.

Adres:

Ul. Szkolna 2 A
05 – 085 Kampinos
Przewodniczący: Beata Rutkowska
Tel./fax. 22 725 00 05, opieka@kampinos.pl