Osoba, rodzina ubiegająca się o pomoc winna przedłożyć podanie ze wskazaniem formy pomocy.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. decyzji i odcinka właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego;
 5. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 6. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytuł zatrudnienia (brutto z wyszczególnieniem obciążeń związanych z płatnością podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c poprzedzający złożenie wniosku);
 7. zaświadczenia z urzędu miasta i gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 8. zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 9. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie za osobę bezrobotną;
 10. oświadczenia o stanie majątkowym;
 11. inne związane z indywidualną sytuacją życiową.