Pomoc jednorazowa 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, to rodzaj zasiłku dla uchodźców z Ukrainy, którzy wjechali do Polski (od 24 lutego 2022 r.) i posiadają numer PESEL. Kwota ta jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Gdzie pobrać wniosek o świadczenie?

 • O świadczenie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2 a,
  05- 085 Kampinos
 • Tel.: 22 725 00 05

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny:
  • został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej,
  • został zarejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Czy PESEL jest niezbędny, aby otrzymać jednorazowe świadczenie?

Tak, PESEL jest niezbędny, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.


Świadczenia rodzinne – świadczenia przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wśród nich zaliczyć należy m.in. świadczenia opiekuńcze, tj.:

 1. Świadczenie pielęgnacyjne – w wysokości 2119 zł miesięcznie,
 2. Zasiłek pielęgnacyjny – w wysokości 215,84 zł miesięcznie,
 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł miesięcznie.

Ponadto rodziny, w których dochód jest niższy niż 1922 zł miesięcznie na jednego jej członka, uzyskają wsparcie pod postacią 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.


Ponadto informujemy, iż osoby mające pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutym, mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ , „Dobry start” (świadczenie 300 zł.) oraz wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jeżeli ktoś do otrzymania tego świadczenia spełni warunki.