Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych

W grudniu 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r., której celem jest m.in. zamrożenie na 2023 rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona zostanie również opłata dystrybucyjna.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) wszyscy odbiorcy uprawnieni, w tym odbiorcy w gospodarstwach domowych, rozliczani będą za gaz ziemny w 2023 roku przy zastosowaniu ceny 20,017 gr/kWh (200,17 zł/MWh).

Cenę taką stosować będą wszyscy dostawcy gazu ziemnego w Polsce. Do ceny tej doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym.

Ponadto, osoby które spełniają określone w Ustawie art. 18 pkt 1 i 2 kryteria mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego po 1 stycznia 2023 podatku VAT z tytułu faktur za dostawy gazu. Wnioski o refundację podatku VAT należy składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)     art. 46 i art. 48 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

2)     art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

3)     art. 53 pkt 8 i 9 oraz art. 76, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródła: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, prezydent.pl

Dodatek ciepłowniczy dla gospodarstw domowych wykorzystujących elektryczne urządzenia grzewcze

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Uwaga ważne: Osoby wnioskujące o wypłatę dodatku zobowiązane są złożyć oświadczenie, że w gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż       50 kW.

Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny a fotowoltaika

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym. Przepis wprowadza takie zasady:

„W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

Dodatek elektryczny wypłacany jest na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Do pobrania:

wniosek_dodatek_elektryczny

Dodatek węglowy – zmiany po 3 listopada 2022 r.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany w przyznaniu dodatku węglowego między innymi:

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Trzeba mieć również na uwadze, że w takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa).

Należy jednocześnie pamiętać, że nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym.

Przyznanie dodatku węglowego dla gospodarstw korzystających ze źródeł niezgłoszonych do CEEB lub zgłoszonych po 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust 15g ustawy o dodatku węglowym, może on być przyznany gospodarstwu, które dokonało zgłoszenia źródła do CEEB po 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonało zgłoszenia takiego źródła. Wobec takich wnioskodawców, organy gminy muszą przeprowadzić wywiad środowiskowy (z którego sporządza się notatkę służbową) w celu potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ogrzewania uprawnia do otrzymania dodatku węglowego. Warto jednocześnie zauważyć, że art. 2 ust. 15g nie daje możliwości przyznania dodatku w przypadku gdy w ramach prowadzonej przez gminę weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana w CEEB kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe, zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel).


Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują , że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada b.r. będą stosowane przepisy znowelizowane.

Osoby które otrzymały decyzje odmowne lub wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę  tego dodatku.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie ul. Szkolna 2a od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.

Święto Seniorów w Kampinosie

„Dzień Seniora to szczególne święto – ludzi starszych – którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.
1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Ta tradycja święta seniorów, ma bardzo długą historię w naszej gminie, bo sięga lat osiemdziesiątych co dokumentowane jest w kronice od 2003 r.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w czwartek 29 września 2022 roku. Rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kampinosie. Dalsza część spotkania miała miejsce we „Dworze pod Kasztanowcami” w Wiejcy.

Tego szczególnego dnia, płynęły gorące życzenia od zaproszonych gości. Wszystkim seniorom życzono długich lat życia w dobrym zdrowiu, spędzonych w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń.Od samego początku spotkania salę wypełniły największe przeboje biesiady polskiej w wykonaniu zespołu muzycznego oraz samych seniorów.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, serdecznej i sympatycznej atmosferze. Seniorzy tańczyli, śpiewali i bawili się do późnych godzin popołudniowych.

W tym roku w „Dniu Seniora”  mieliśmy przyjemność gościć ponad 130 osób, a wspólnie spędzone chwile zostały uwiecznione na pamiątkowych fotografiach.