Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://opskampinos.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 29.12.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.02.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na niezgodności i wyłączenia wymienionych poniżej:

– nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: obrazki ozdobne, piktogramy, ikony, itp., posiadają stosowny opis – elementy te mają głównie charakter dekoracyjny;

– część plików dołączanych do artykułów, zapisanych najczęściej w formacie PDF, nie jest dostępna cyfrowo;

– część treści zamieszczonych na stronie internetowej została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

– część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – zostały opublikowane przed 23 września 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie
05-085 Kampinos
ul. Szkolna 2 A
tel./faks: 22 725 00 05

e-mail:opieka@kampinos.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Do budynku OPS prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność parkingów

Petenci mogą korzystać z parkingu zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej.

Dostępność toalety

Toaleta dostępna w budynku.

 

Beata Rutkowska

Kierownik OPS w Kampinosie

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.opskampinos.naszbip.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.05.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na niezgodności i wyłączenia wymienionych poniżej:

– część plików dołączanych do artykułów, zapisanych najczęściej w formacie PDF, nie jest dostępna cyfrowo;

– część treści zamieszczonych na stronie internetowej została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie
05-085 Kampinos
ul. Szkolna 2 A
tel./faks: 22 725 00 05
e-mail:opieka@kampinos.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia

Do budynku OPS prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność parkingów

Petenci mogą korzystać z parkingu zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej.

Dostępność toalety

Toaleta dostępna w budynku.

Beata Rutkowska

Kierownik OPS w Kampinosie

Deklaracja dostępności

You May Also Like