1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji

Informacja

Posted on

Category: Ogłoszenia
Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin wspierających! Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu otoczenia dziecka, która pomaga rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu. Pokazuje jak spędzać czas z dziećmi, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, pomaga w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pokazuje w jaki sposób się komunikować bez krzyku i przemocy, gdzie szukać pomocy, gdy coś się dzieje. Rodzina przeżywająca trudności może obserwować pozytywne wzorce, właściwe relacje

Ogłoszenie o naborze

Posted on

Category: Ogłoszenia
Tags: , , ,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych. Pliki do pobrania: ogloszenie_o_naborze zal._1_oswiadczenie_dot_ochrony_danych_osobowych zal._2_oswiadczenie_niekaralnosc zal._3_zgoda_na_przetwazanie_danych_osobowych