Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługuje świadczenie uzupełniające? Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które: – zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: – obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub – posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji

Informacja

Posted on

Category: Ogłoszenia
Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin wspierających! Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu otoczenia dziecka, która pomaga rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu. Pokazuje jak spędzać czas z dziećmi, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, pomaga w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pokazuje w jaki sposób się komunikować bez krzyku i przemocy, gdzie szukać pomocy, gdy coś się dzieje. Rodzina przeżywająca trudności może obserwować pozytywne wzorce, właściwe relacje

Ogłoszenie o naborze

Posted on

Category: Ogłoszenia
Tags: , , ,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych. Pliki do pobrania: ogloszenie_o_naborze zal._1_oswiadczenie_dot_ochrony_danych_osobowych zal._2_oswiadczenie_niekaralnosc zal._3_zgoda_na_przetwazanie_danych_osobowych