Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – to społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składa się z przez zespołu ludzi, którzy realizują zadania w/w ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

 

Zadania GKRPA:

  1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej;

  2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy;

  3. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu;

  4. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;

  5. Spotkania członków GKRPA z osobami z problemem alkoholowym w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.30.
     

Adres:

Ul. Szkolna 2 A

05 – 085 Kampinos

Przewodniczący: Beata Rutkowska

Tel./fax. 22 725 00 05