Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie. Zasiłek ten przysługuje nawet, jeżeli nie przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:- niepełnosprawnemu dziecku, (dzieci w wieku do lat 16. na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,- osobie, która ukończyła 75 lat.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia,- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego