rodzina

INFORMACJA – świadczenie wychowawcze 500+

Karta Dużej Rodziny w Kampinosie

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 13 listopada 2015 roku, przyjęto Program działań na rzecz poprawy rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos – Kartę Dużej Rodziny.Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kampinos, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.Karta uprawnia do:

  • 50% zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez Przedszkole Gminne w Kampinosie w godzinach ponad ministerialnych

oraz