WYCIECZKA DO ŁĘCZYCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie zaprasza osoby 55-plus w dniu 25.09.2015r na wycieczkę jednodniową do Łęczycy plus Kopalnia Soli w Kłodawie. 

  • Koszt wycieczki 20 zł. w cenie zapewniamy: przejazd, przewodnika i obiad.
  • Zapisy i szczegółowe informacje w OPS w pokoju nr. 1 i 3.
  • O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszenia.

  Kierownik Ośrodka Beata Rutkowska

Informacja

Informujemy, że z dniem 1 października 2015 roku, wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.Zgodnie z przepisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:

  • osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić - 634 zł.
  • dla osoby w rodzinie – 514 zł.

 Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 604 zł.Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego i wynosić będzie 288 zł.

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, opublikowanym 27 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1238, wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości niektórych świadczeń rodzinnych.Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi:

Rodzina 500+

Bezpłatne poradnictwo w OPS w Kampinosie

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa w naszym Ośrodku. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce:

Strony