INFORMACJA - praca Ośrodka w dniu 16 czerwca

 

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie

Świadczenie „Za życiem” już od 1 stycznia 2017 roku

500+ sytuacje o których należy niezwłocznie powiadomić instytucję wypłacającą świadczenie

Osoby uprawnione do pomocy finansowej w postaci świadczenia wychowawczego 500+ powinny w trakcie trwania okresu zasiłkowego powiadamiać organ przyznający świadczenie o każdej zmianie sytuacji, która ma wpływ na jego otrzymywanie do takich sytuacji należy np.:

 

Strony