Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2018 roku na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (DZ. U. z 2017 r. poz. 1832)

Świadczenie „Za życiem”

500+ sytuacje o których należy niezwłocznie powiadomić instytucję wypłacającą świadczenie

Osoby uprawnione do pomocy finansowej w postaci świadczenia wychowawczego 500+ powinny w trakcie trwania okresu zasiłkowego powiadamiać organ przyznający świadczenie o każdej zmianie sytuacji, która ma wpływ na jego otrzymywanie do takich sytuacji należy np.:

 

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:1.  matce albo ojcu dziecka*;2. opiekunowi faktycznemu dziecka {tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;3.  rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7.

Bezpłatne poradnictwo w OPS w Kampinosie

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa w naszym Ośrodku. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce: