Formy pomocy

Klienci pomocy społecznej mogą skorzystać z następujących form pomocy:

1. Świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

2. Świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
e) pomoc rzeczowa,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze,
n) pobyt w domach pomocy społecznej.

Wymienione rodzaje pomocy, z wyjątkiem pracy socjalnej, poradnictwa i interwencji kryzysowej przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej. Od każdej decyzji służy prawo wniesienia odwołania.