Warsztaty dla Rodziców w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie

Warsztaty dla rodziców to projekt stworzony z myślą o wszystkich rodzicach i opiekunach, którzy natrafiają na różne problemy w wychowaniu dzieci na kolejnych etapach rozwoju swoich pociech.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dla naszych dzieci jesteśmy wzorem do naśladowania, dlatego też staramy się stanąć na wysokości zadania i być dla nich autorytetem oraz wspierać w każdej trudnej sytuacji. Jednak nie we wszystkim jesteśmy ekspertami – czasami sami potrzebujemy pomocy z zewnątrz, aby jak najlepiej wypełniać swoją rodzicielską rolę. Ważnym elementem jest to, że warsztaty będą odbywały się cyklicznie i bezpłatnie.

Dlatego serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Szkolnej 2 A, w Kampinosie.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 22 725 00 05, w godzinach 7.30 – 15.30

 

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie  zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. programie. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności. Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt z pracownikami  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie.

Małgorzata Włodarczyk tel. 22 725 00 05 wew. 13.e-mail opieka@kampinos.pl:

Dokumenty do pobrania:

RODO_AOON

karta_zgloszenia_AOON

 

Dodatek osłonowy

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy od 19 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z roku 2022.

Wnioski można składać osobiście w w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie, ul. Szkolna 2A , pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Wnioski składane drogą elektroniczną muszą być opatrzone podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.  Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo  w terminie do 30 czerwca 2024 r. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Dodatek osłonowy w 2024 roku  wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy –  w przypadku osób, które opalają domy węglem:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Przyznanie dodatku nie ma formy decyzji. Jeśli wnioskodawca poda adres email, przesyłana jest informacja o przyznaniu. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, informację o przyznaniu można odebrać w ośrodku. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Odmowy przyznania dodatku będą wydawane w formie decyzji. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 46 725 00 05.

Wniosek do pobrania na stronie:

Dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci:

– elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego pod linkiem

albo

– w wersji papierowej.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, poza podstawowymi danymi osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, zawiera informację o posiadaniu przez tę osobę ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności (wraz z ustalonym w nim symbolem przyczyny niepełnosprawności) albo posiadania orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, a także informację o okresie, na który orzeczenie zostało wydane.

W przypadku osób, które nie posiadają orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, wniosek powinien zawierać informację o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Ponadto wniosek zawiera informację o wyrażeniu zgody albo jej braku na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod adresem stałego pobytu. W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej powinien on również zawierać dane tej osoby.

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem jest dołączany do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Czynności te zostały dokładnie określone w kwestionariuszu.

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu.

Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;

4) 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;

5) 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;

6) 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością:

 • od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 
 • od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt.

Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli:

 1. osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
 2. osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 3. na osobę, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej pełnomocnika. Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wspierające przysługuje:

 1. Obywatelom polskim;
 2. Cudzoziemcom;
 • obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, lub
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f Umowy z dnia 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.).

Świadczenie wspierające przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują świadczenie wspierające.

Szczegółowe informację dostępne dla mieszkańców woj. mazowieckiego pod numerem telefonu: 22 695-75-78 lub 22 695-75-81.

Dodatkowe informacje zamieszczone są pod adresem:

Świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne – informacje – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pliki do pobrania –  kliknij w poniższy link

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoba z niepełnosprawnością może dokonać  samodzielnego wyboru osoby asystenta osobistego, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. została wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2024.
 4. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ww. Programu, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – Gmina Kampinos otrzymała na ten cel kwotę 90 335,00 zł.. Adresaci programu nie ponoszą kosztów związanych z pomocą asystenta. Program będzie realizowany na terenie gminy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.